Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

kossowsky
kossowsky
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
kossowsky
5588 d1cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
kossowsky
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
kossowsky
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
4059 4c03
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
4058 3dba
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
4803 eb0a 500
Reposted fromu-dit u-dit viairmelin irmelin
kossowsky
Reposted fromFlau Flau viabollabolla bollabolla

November 08 2017

kossowsky
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
kossowsky
4567 634f
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
kossowsky
kossowsky
4016 eb7f
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
kossowsky
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadailylife dailylife
kossowsky
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viadailylife dailylife
kossowsky
kossowsky
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl