Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

kossowsky
Yellowstone National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
kossowsky
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kossowsky
Reposted fromdimer dimer viairmelin irmelin
kossowsky
1576 86bf
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
kossowsky
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
kossowsky
0854 ed00
Reposted fromursa-major ursa-major viairmelin irmelin
kossowsky
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
kossowsky
2572 4133 500
vk.com
kossowsky
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
kossowsky
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viairmelin irmelin
kossowsky
2272 4d82
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
9290 6ebd
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
2774 63f1 500
Kradzione z telegrama.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
kossowsky
4062 d079 500
kossowsky
0209 df33 500

March 05 2018

kossowsky
kossowsky
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kossowsky
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
kossowsky
5588 d1cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
kossowsky
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl