Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

kossowsky
3533 390e 420
Reposted fromoll oll viaciepla-vodka ciepla-vodka
kossowsky
Reposted fromoll oll viaciepla-vodka ciepla-vodka
kossowsky
7773 2865 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciepla-vodka ciepla-vodka
kossowsky
8715 559d 420
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viafoods foods
kossowsky
5260 f0e8 420
Reposted fromlittlefool littlefool viafoods foods

September 24 2014

kossowsky
7101 efd3 420
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaZlaKobieta ZlaKobieta
kossowsky
2408 31b6 420
Reposted frommadinson madinson viaZlaKobieta ZlaKobieta
kossowsky
"Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw."
— Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa"
kossowsky
Drżącymi ustami całował moje ciało. W zupełnej ciszy i gęstniejącym mroku. Kawałek po kawałku, centymetr po centymetrze, milimetr po milimetrze. Ustami czynił mnie swoją... A potem, tymi samymi ustami, opowiadał mi o miłości. O tym, że nie potrzeba mi skrzydeł, bym mogła latać... I o tym, że nie potrzeba płomieni, bym mogła płonąć. Tamtymi pocałunkami odbierał mi oddech, dając życie.
— Kathrin L. Leittmann
Reposted fromswojszlak swojszlak viamagnoliaaa magnoliaaa
kossowsky
kossowsky
6887 e0e0 420
kossowsky
9451 3288 420
9699 3495 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9694 f774 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9688 7812 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9684 73d4 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
kossowsky
9880 917f 420
Reposted fromreylin reylin viaBunnyCADie BunnyCADie
kossowsky
1543 dc1b 420
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaBunnyCADie BunnyCADie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl