Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

kossowsky
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
kossowsky
6503 8e3a
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
kossowsky
0476 3861 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kossowsky
2381 b2ac 500
Zgon, Mazury 
Reposted fromSylvka Sylvka viairmelin irmelin
kossowsky
2376 5dbb 500
Mazury, Poland
Reposted fromSylvka Sylvka viairmelin irmelin
kossowsky
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
kossowsky
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
kossowsky
kossowsky
7117 eee3
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
kossowsky
6512 a11f 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
kossowsky
kossowsky

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin

August 27 2019

kossowsky
8279 fb76 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacoffee coffee
kossowsky
7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
kossowsky
7444 6783 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin
kossowsky

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
kossowsky
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
kossowsky
3886 02ea 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
kossowsky
6432 9919
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
kossowsky
8465 c7da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl